Naucz się trzymać język za zębami

Przyjmij, że masz prawo do pięciu pytań i jednej skargi rocznie. Kiedy udasz się ze swoją doroczną skargą, pamiętaj, by przybrała ona następu­jącą formę: „Chciałbym prosić o bardziej dokładne informacje na temat tego projektu. Czy zechciałby pan ich udzielić?” Nie mów: „Nie daje mi pan żadnych wskazówek”. Ludzie, którzy narzekają, są lekceważeni i zbywa się ich byle czym.

Oprócz tego, że są prośbami o informację, pytania pełnią tak­że szereg innych funkcji. Mogą stanowić atak, na przykład: „Czy nie mówił mi pan, żebym dopisał te pozycje do budżetu przedsię­biorstwa, w rubryce drobnych wydatków? A teraz powiada pan, że mają być włączone do kosztów mojego programu!”

Wiem, że menedżerowie mówią: „Nie bój się pytać”, ale na­wet wtedy, gdy to usłyszysz, upewnij się, czy to prawda. W więk­szości wypadków uważa się, że pracownikom, którzy zadają wiele pytań, brak inicjatywy. Lepiej dobrze słuchać, a potem działać. Czasami lepiej popełnić błąd, niż zadawać wiele pytań, które zostaną zrozumiane jako: „Zrób coś, abym nabrał pewno­ści siebie”. Ludzie na odpowiedzialnych stanowiskach w przed­siębiorstwie niemal bez wyjątku nienawidzą osób, które są od nich nadmiernie uzależnione.

Kiedy zrobisz coś nie tak, powiedz: „Popełniłem błąd i chciał­bym go naprawić w następujący sposób…”. Nie wyjaśniaj, dlacze­go zrobiłeś błąd, zwłaszcza gdy zamierzasz pokazać palcem na kogoś innego. Nigdy nie opłaca się sprawiać wrażenia, że jest się w defensywie. Mózg Dinozaura uznaje to za atak.

Na zebraniach dokładnie waż swoje słowa. Nie zadawaj pytań tylko po to, by inni usłyszeli twój głos. Zwróć uwagę na to, ile razy wyrażasz swoją uległość, mówiąc, na przykład: „To dobry pomysł”, uśmiechając się lub potakując. Ogólnie, mężczyźni powinni zachowywać się w ten sposób częściej, ko­biety – rzadziej.

Kontakt wzrokowy jest zawsze pożądany, z wyjątkiem sytu­acji, w których ktoś widzi w tobie stronę atakującą. Spuszczanie wzroku może sprawić, że nie zostaniesz uznany za napastnika.

Zrozum, że do udziału w pewnych rozmowach, tak jak do za­jęcia miejsca przy pewnych stołach, musisz zostać zaproszony.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.