Trwałość zwyczaju

Dinozaury to stworzenia, które mają swoje zwyczaje, a ich mózgi potrafią nadawać zwyczajom moc prawdy. Gad będzie robił to sa­mo, w ten sam sposób i z tego samego powodu dopóty, dopóki zwyczaj nie stanie się jedynym sposobem wykonania owej czynno­ści. Jeżeli mi nie wierzysz, przypomnij sobie, jak się czułeś, kiedy znajomy postanowił odwieźć cię do pracy drogą inną niż zwykle.

Kiedy przyszła kolej na ciebie, wybrałeś zapewne znowu daw­ną drogę, nawet jeśli tamta okazała się krótsza i nie trzeba było zatrzymywać się tak często na światłach. Kiedy nabierzemy już pewnych przyzwyczajeń, nie podajemy ich w wątpliwość, lecz od­nosimy się do nich z szacunkiem.    ,

Dopóki nie zastanowisz się nad tym poważnie, nie zdajesz so­bie sprawy z tego, jak wiele czasu spędzasz, posługując się auto­matycznym pilotem. Kiedy opanujesz już pewną złożoną czyn­ność, na przykład jazdę na rowerze lub obsługę machiny interesów, nie powtarzasz sobie za każdym razem, co masz robić. Robisz to i już.

Zwyczaje są znacznie bardziej efektywne niż nieustanne roz­myślanie o tej samej serii czynności. Nie trzeba ciągle na nowo wynajdywać koła. A jednak polegając na przyzwyczajeniach, moż­na popaść w znudzenie rutyną i stracić elastyczność.

Nie tylko jednostki mają swoje obyczaje. Także i grupy mogą kierować się nawykami. Pomyśl, na przykład, o schemacie zwy­kłego zebrania wydziału. Czy porządek jest zawsze taki sam? Czy potrafisz przewidzieć, kto gdzie usiądzie i co powie, jakie sprawy wynikną, kto będzie się sprzeciwiał, a kto wyrazi zgodę na wszys­tko?

Pomyśl o procedurach biurowych. W jaki sposób zamawia się nowy sprzęt? Jak ocenia się pracowników? Jak zapadają decyzje dotyczące wynagrodzeń?

Pierwszy sposób wykonania danej czynności staje się najczę­ściej stałym sposobem jej wykonywania. Jeżeli zdecydowałeś, że trzeba skończyć z przyzwyczajeniami jednostki lub grupy w pra­cy, pamiętaj, że Mózg Dinozaura będzie zapewniać cię, że przyzwyczajenie to jedyna słuszna metoda. Co wtedy może zrobić two­ja kora mózgowa?

Możesz posłużyć się podejściem empirycznym, które polega na obserwacji i podejmowaniu odpowiednich środków, a nie na dzia­łaniu zgodnie z przekonaniami. Metoda empiryczna jest podstawą nauki, natomiast podstawą działania Mózgu Dinozaura jest wia­ra. Wiara bywa rzeczą wspaniałą, ale zdarza się, że czasami nie odnosi skutku.

Stosując podejście empiryczne, wyznaczasz sobie cele, spraw­dzasz hipotezy i robisz odpowiednie plany. Mózg Dinozaura bę­dzie cię molestował, żebyś „zrobił to po prostu” – dlatego, że tak jest dobrze i zgodnie z tym, co już wiesz. Jeżeli posłuchasz Mózgu Dinozaura, dana sytuacja nie nauczy cię niczego nowego.

Oto, jak należy podejmować decyzje dotyczące interesów:

  1. Wyznacz cel. Czego chcesz?
  2. Ustal kryteria. Skąd będziesz wiedział, że stało się to, czego chciałeś?
  3. Pomyśl o możliwościach i innych sposobach osią­gnięcia celu. Kiedy zaczynasz dostrzegać alternatywy, pracuje twoja kora mózgowa. Mózg Dinozaura nie dostrzega alternatyw.
  4. Wybierz kilka możliwości i wypróbuj je.
  5. Dokonaj oceny. Zbadaj dokładnie rezultaty i oceń je we­dług swoich kryteriów, by stwierdzić, które wyjście jest najlepsze.
  6. Wybierz najlepsze rozwiązanie i zastosuj je.

Czy widzicie, co zrobiłem? Stworzyłem rytuał myślenia za po­mocą kory mózgowej, wykorzystując skłonność Mózgu Dinozau­ra do działania krok po kroku. Postępowanie w myśl tych wska­zówek uaktywnia twoją korę mózgową w każdym stadium. Tak wygląda podstawowy schemat Mózgu Dinozaura i dlatego wła­śnie podaję tak często przepisy działania. Ludzkie Mózgi Dino­zaurów chcą, żeby im ktoś powiedział, co mają robić. Tak na­prawdę chciałbym wam powiedzieć, że najpierw trzeba pomyśleć, a potem działać, a wszystko będzie dobrze, ale to za mało jak na serwis.

Oto jak decydować w interesach za pomocą Mózgu Dinozaura:

  1. Niechaj podda ci pomysł jakiś autorytet: twój szef, psycholog-specjalista od biznesu, ktokolwiek; nawet książka.
  2. Powiedz wszystkim, że ten pomysł jest podstawą wszelkich zmian, które zamierzasz wprowadzić.
  3. Rób wszystko tak, jak robiłeś do tej pory.
  4. Jeżeli zdarzy się coś dobrego, niech zaszczyt spad­nie na ciebie. Jeżeli zdarzy się coś złego, wykaż, że dowodzi to doskonałości starych, wypróbowanych metod.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.